Sinzer news

Start maatschappelijke Business Case 'Verlengde Pleegzorg' (18+)

Posted by Vincent Belgraver on Sep 21, 2016 10:51:40 AM
Find me on:

Pleegzorg.png

Rens woont in een pleeggezin en wordt bijna 18.

Zijn opleiding op de grafische school gaat goed. Met de begeleiding van zijn pleegouders lukt het hem om structuur te krijgen en pakt hij dingen op. Maar wat nu na zijn verjaardag en hij eigenlijk geen pleegzorg meer krijgt en alles zelf moet doen? Rens kan al veel zelf maar niet alles. Kan hij niet wat langer blijven?

Steeds meer jeugdigen in pleegzorg opgevangen

In 2015 bedroeg dit aantal ongeveer 22.512. Pleegzorg stopt in principe wanneer een jongere 18 jaar wordt. Bij jongeren die nog onvoldoende voorbereid zijn op volwassenheid bestaat de behoefte aan verlenging van de pleegzorgplaatsing nadat zij 18 zijn geworden. Aanvraag voor verlenging wordt echter door betrokken instanties lang niet altijd aangemoedigd, laat staan toegekend.

Sinzer ontwikkelt maatschappelijke Business Case (mBC)

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jongeren die na hun 18e jaar in een pleeggezin blijven wonen, meer zelfredzaam zijn, betere resultaten op school behalen en minder crimineel gedrag vertonen dan jongeren die het pleeggezin eerder verlieten. Over hoe dat er voor Nederlandse jeugdigen uit ziet is echter nog weinig bekend. In opdracht van Kinderpostzegels en Gezinspiratieplein ontwikkelt Sinzer daarom een maatschappelijke Business Case die is gericht op de vraag: “Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een verlengde pleegzorgplaatsing van jongeren van 18-23 jaar?”

Resultaten als onderbouwing van besluitvorming

Het onderzoek moet duidelijk maken wat investeren in verlengde pleegzorg (18+) oplevert. Daarbij wordt gefocust op de belangrijkste economische- én maatschappelijke kosten en opbrengsten. Door de effecten van verlengde pleegzorgplaatsing een financiële waarde toe te kennen wordt het mogelijk om het maatschappelijk rendement vast te stellen. Met de resultaten van het onderzoek krijgen zowel zorgorganisaties als gemeenten informatie over en inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van verlenging van pleegzorg aan jongeren van 18+. Zo kunnen beter onderbouwde besluiten genomen worden over wanneer én op welke wijze het bieden van verlenging waardevol kan zijn. De bij deze mBC betrokken partijen verwachten dat dit uiteindelijk leidt tot betere zorg.

Het onderzoek is van start gegaan

Op 20 september is het onderzoek gestart en naar verwachting worden de uitkomsten in de lente van 2017 gepubliceerd. Zorgorganisaties de Rading, Lindenhout, Parlan en Kompaan en de Bocht doen mee. Experts van VanMontfoort, Gezinspiratieplein, de NVP en Jongwijs zijn ook bij het project betrokken.

Eerdere mBC in opdracht van Gezinspiratieplein

In opdracht van Gezinspiratieplein heeft Sinzer eerder al een maatschappelijke Business Case over 'Gezinshuizen' ontwikkeld, waarin aandacht werd besteed aan de maatschappelijke effecten van het investeren in langdurige opvang van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen. Dit rapprot is te downloaden via onderstaande link:

Download rapport 'Gezinshuizen'

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mBC Verlengde Pleegzorg (18+) of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om een maatschappelijke Business Case voor uw organisatie te ontwikkelen? Neem dan contact op met Emma Verheijke: emma@sinzer.org / 06-54 39 73 63.

Foto's uit '18 x 18. Pleegkinderen op de drempel.', fotograaf: Ton Hendriks.

Topics: Maatschappelijke business case, Pleegzorg, Verlengde pleegzorg

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all