Sinzer news

Transformatie Jeugd-GGZ in Zuid-Limburg: een ketenperspectief

Posted by Vincent Belgraver on Feb 14, 2018 6:15:09 PM
Find me on:

Mondriaan GGZ.png

Transformatie van de Jeugd-GGZ in Zuid-Limburg

Gemeenten in de regio Zuid-Limburg willen het zorglandschap verder transformeren. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het opbouwen van de ambulante zorg- en ondersteuningsstructuur voor jeugdigen met psychische en/of psychiatrische problemen. Deze is nu nog ontoereikend, waardoor intensieve zorg en ondersteuning in de thuissituatie niet altijd (tijdig) kan worden geboden. Onnodig lange residentiële zorg is hiervan soms het gevolg, terwijl dit niet altijd de meest passende oplossing is voor de jeugdige en de overige gezinsleden. Bovendien zijn de kosten van residentiële zorg (zo’n € 500 per dag) hoog.

Herontwerp Mondriaan 'Kinderen en Jeugdigen'

GGZ-instelling Mondriaan heeft in 2017 een plan opgesteld voor het herontwerp van de divisie ‘kinderen en jeugdigen’ binnen de instelling. Hiermee wordt ingezet op het zoveel mogelijk verlenen van zorg in de thuissituatie door middel van Intensive Home Treatment (IHT), een effectief bewezen werkwijze die ook in andere regio’s wordt gebruikt. Tegelijkertijd blijft een residentiële opname mogelijk via de zogenaamde High Intensive Care (HIC), waardoor er in het geval van crisis altijd een uitwijkmogelijkheid blijft bestaan. In sommige gevallen is een (korte) opname nu eenmaal noodzakelijk.

Onderbouwde keuze

Bestuurders uit de regio stonden eind 2017 voor de keuze om een innovatiesubsidie toe te kennen en het herontwerp te implementeren. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken was (naast informatie over de effecten voor de jeugdigen en gezinnen zelf) behoefte aan zicht op de te verwachten effecten in de rest van de zorgketen. Wat betekent het herontwerp bijvoorbeeld voor andere zorgaanbieders? En wat betekent dat vanuit financieel perspectief?

Maatschappelijke Business Case

Om deze vragen te beantwoorden stelde Sinzer in samenwerking met zorgketenpartners en gemeenten een maatschappelijke Business Case (mBC) op. Aan de hand van bestaande casuïstiek is een prognose gemaakt van de te verwachten effecten op de gehele zorgketen. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat trajecten bij sommige ‘voorliggende’ zorgaanbieders langer zullen doorlopen, wat extra kosten met zich meebrengt. Daartegenover staat een besparing door de inzet van IHT in plaats van een (duurdere) residentiële plaatsing.

Innovatiemiddelen toegekend

Mede op basis van het positieve resultaat van de mBC is door de regio Zuid-Limburg inmiddels besloten de innovatiesubsidie toe te kennen en kan het herontwerp worden geïmplementeerd. Gemeenten en Mondriaan hebben daarbij afgesproken om de effecten van de nieuwe werkwijze te monitoren. Aan het opstellen van de monitoringscriteria wordt nu gewerkt.

Rapportage en meer informatie

Het volledige rapport, waarin ook een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten is opgenomen, kunt u downloaden via onderstaande link. Heeft u vragen over dit rapport of wilt u meer weten over maatschappelijke Business Cases in het algemeen? Neem dan contact op met Vincent Belgraver (vincent@sinzer.org / 06 – 14 84 39 54).

Download rapport

Topics: Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, maatschappelijk rendement, sociaal domein, jeugd-ggz

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all