Sinzer Blog

Maatschappelijke Business Case Maatjesprojecten: 'gekanteld' werken in het sociaal domein

Posted by Vincent Belgraver on 18 November 2016
Find me on:

Gekanteld werken

‘Kantelen’ en ‘gekanteld werken’ zijn veelgehoorde termen wanneer er wordt gesproken over de transformatie van het sociaal domein. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) omschrijft kantelen als ‘het in gesprek gaan met de burger om, uitgaande van de eigen mogelijkheden, te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan het kunnen blijven ‘meedoen’ in de samenleving.’ 

Maatjesprojecten

De Gemeente Nijmegen heeft geconstateerd dat er, als gevolg van het gekantelde werken, steeds vaker de afweging wordt gemaakt of een vrijwilliger passende ondersteuning kan bieden aan een persoon met een hulpvraag. Dit kan zijn als aanvulling op betaalde zorg of ondersteuning, maar ook om deze voor te zijn. Als gevolg hiervan is er steeds meer vraag naar zogenaamde ‘maatjes’; vrijwilligers die door organisaties één-op-één aan een persoon met een hulpvraag worden gekoppeld. Naast de steeds grotere vraag naar maatjes constateert Gemeente Nijmegen dat deze maatjes te maken krijgen met steeds complexer wordende hulpvragen, waardoor ook de vraag naar begeleiding van de maatjes toeneemt. Bovendien hebben organisaties die werken met cliënten met complexe hulpvragen in toenemende mate moeite met het aantrekken en behouden van voldoende vrijwilligers.

 Maatschappelijke Business Case (mBC)

In samenwerking met de Gemeente Nijmegen en diverse ketenpartners ontwikkelde Sinzer de mBC ‘Maatjesprojecten’, waarin aandacht is besteed aan de potentiële maatschappelijke opbrengsten van het inzetten van maatjes. De uitkomsten van deze mBC kunnen dienen als input voor verdere beleidsbesprekingen, onder andere met betrekking tot het investeren in vrijwilligersprojecten. In de analyse is gefocust op een cohort van 1.334 casussen die in 2015 een maatje hadden via de bij deze mBC betrokken aanbieders van maatjesprojecten. Op basis van de casuïstiek is op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt welke besparingen er naar verwachting optreden en welke investeringen daartegenover dienen te staan. Daarbij was het soms noodzakelijk dat de betrokken professionals aannames deden met betrekking tot de te verwachten effecten, mede omdat niet alle gegevens direct vanuit de registratie bekend waren.

Potentieel maatschappelijk rendement

Voor het geanalyseerde cohort wordt verwacht dat het inzetten van maatjes zich op termijn vertaalt in een kostenbesparing van €1,07 miljoen, die ten goede komt van zowel de gemeentelijke budgetten (Wmo) als die van de de zorgkantoren (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw). Tegenover de potentiële kostenbesparing staat een benodigde investering van ongeveer €670.000. De investeringen afgezet tegen de besparingen leidt tot een ratio van €1,59, wat betekent dat iedere geïnvesteerde euro naar verwachting €1,59 aan maatschappelijk rendement oplevert.

Op basis van het verwachte maatschappelijk rendement lijkt het investeren in maatjesprojecten een interessante manier om verder vorm te geven aan de transformatie van het sociaal domein. Echter, om maatjesprojecten op grotere schaal in te kunnen zetten zou, zou bleek in deze mBC, moeten worden voldaan aan twee belangrijke randvoorwaarden:

  • Er moet worden geïnvesteerd in manieren om maatjes te werven en deze te matchen aan personen met een hulpvraag;
  • Er moet worden geïnvesteerd in het organiseren en aanbieden van scholing en begeleiding om aan de steeds complexer wordende hulpvragen te kunnen voldoen.

Meer weten?

Het volledige rapport is te downloaden via onderstaande link. Heeft u vragen over deze mBC of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om ook een mBC te laten uitvoeren? Neem dan contact op met Emma Verheijke: emma@sinzer.org / 06-54 39 73 63.

Download rapport

Topics: mbc, Transitie, Maatschappelijke business case, gemeente, transformatie, sociaal domein, maatjesprojecten

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all