Sinzer Blog

‘Meer met minder, dichter bij huis.’ Maar hoe? Zo dus!

Posted by Vincent Belgraver on 13 May 2016
Find me on:

transformatie_gemeente.jpg

De invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning in januari 2015 betekende de start van een grote transformatie in het sociaal domein. Vanaf dat moment werden gemeenten volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In het kader van ‘meer met minder, dichter bij huis’ zijn gemeenten op zoek gegaan naar manieren om, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, kostenbesparingen gepaard te laten gaan met een verbetering van de kwaliteit. Uitgangspunten zoals ‘op eigen kracht’ en ‘in het eigen netwerk’ staan daarbij centraal. Maar hoe weten we van tevoren of een nieuwe interventie het gewenste resultaat oplevert?

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid komen er vaak talloze vragen naar voren. Wat zijn de effecten van deze interventie op de lange termijn? Zijn er negatieve effecten? En zo ja, wie hebben daar dan last van? Leidt het nieuwe beleid tot een kostenbesparing? Zo ja, hoeveel en voor wie? En welke extra investeringen zijn er nodig?

Het transformeren van het sociaal domein is een ingewikkeld proces, waarbij het essentieel is om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. Het uitvoeren van een maatschappelijke Business Case (mBC) is daarvoor een bewezen effectieve methode, die al veelvuldig door Nederlandse gemeenten wordt gebruikt.

In een maatschappelijke Business Case wordt een interventie, project, programma of organisatie bestudeerd vanuit verschillende perspectieven, waarmee zowel het economische als het (bredere) maatschappelijk nut ervan over een periode van meerdere jaren in kaart wordt gebracht. Mede door een pragmatische aanpak waarin belangrijke stakeholders en experts een grote rol spelen komen er vaak waardevolle nieuwe inzichten boven water.

Een mBC is een uitstekende ‘tool’ die gemeenten kan helpen om een concrete(re) invulling te geven aan de transformatie van het sociaal domein, onder andere door inzicht te geven in de effectiviteit en efficiëntie van bijvoorbeeld nieuwe interventies. Bovendien kunnen de uitkomsten dienen ter onderbouwing van (toekomstige) keuzes.

 Wilt u meer lezen over de maatschappelijke Business Case, hoe deze tot stand komt en hoe wij u kunnen ondersteunen bij het proces? Kijk dan eens naar deze gids die Sinzer speciaal voor gemeenten heeft samengesteld.

Download gids

 

 

Topics: Stakeholders, Social Return on Investment, Outcome-sturing, Transitie, Maatschappelijke business case

We love to send you updates!

Once a month we send out a newsletter covering 

  • Impact measurement news & events 
  • Improvements on our software patform
  • New case studies

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all